Om foreningen

Emanuel Jensen, stifter og første formand af Midtjysk Døveforening

Midtjysk Døveforening blev stiftet i 1929 af Emanuel Jensen.

Formålet med foreningen var at skabe en forening der gav døve og hørehæmmede et fællesskab og netværk.

I 1947 stiftede medlemmerne af foreningen et byggeudvalg som skulle stå for bebyggelsen af en ejendom bestående af 12 lejligheder,  13 enkeltværelser, samt en stor og lille festsal.

Bygningen blev kaldt Midtjysk Døvehus.

Det var arkitekten N. C. Christensen der stod bag tegningerne til byggeriet. 

 


Foreningen i dag

Foreningen i dag huser stadig Midtjysk Døveforening, som overordnet forening. Deruder er der også små selvstændige klubber. Klubberne har egen bestyrelse og dagsorden. 

Klubberne er Heden og Whist.

Midtjysk Døveforeningen er en forening for alle medlemmer af MDF (Midtjysk Døveforening) og DDL (Danske døves Landsforbund).

 

Bestyrelsen - 2018

Foreningens formand er Henrik Hamborg Andersen (nederste række, midtfor)

Gennem de seneste 30 år har foreningen haft fornøjelsen at have æresmedlem, Egon Kristensen, som kasserer (nederste række, til venstre.)


Privatlivspolitik for Døveforening

Den 12 februar 2019 for seneste ændring i privatlivspolitikken

 

Midtjysk Døveforenings dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

 

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne for-mål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Midtjysk Døveforening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Henrik Hamborg Andersen og Egon Kristensen

Adresse: Gl. skolevej 29a 7400 Herning

CVR: 29128650

Mail: mdf-herning@mail.dk

Website: midtjyskdoveforening.simplesite.com

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

1) Medlemsoplysninger:
- Almindelige personoplysninger:
Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

 

2) Oplysninger om leder og bestyrelsen:

- Almindelige personoplysninger: 

Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 

• Danske Døve Landsforbund, f.eks. oplysninger om døveforeningskifter, karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

• Behandling efter lovkrav

• Behandling med samtykke

 

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

• Som led i foreningens aktiviteter og herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

• Levering af varer og ydelser du har bestilt

• Administration af din relation til os

 

2) Formål med behandling af oplysninger på Bestyrelsen:

• Håndtering af bestyrelsens hverv og pligter i foreningen

• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

• Opfyldelse af lovkrav

• Udbetaling af godtgørelser, refusioner og lignende

• Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvej-ningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

• Afholdelse af sociale arrangementer, aktiviteter samt andre aktiviteter

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til Danske Døve Lands-forbund i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med aktivitet

• Da foreningen er medlem af Danske Døve Landsforbund, sker der videregivelse af oplysninger om Bestyrelsen til disse, for at leder og bestyrelsen kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse Danske Døve Landsforbund.

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

• Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

 

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med aktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante Danske Døve Landsforbund.

 

Der sker videregivelse af oplysninger om leder og Bestyrelsen i relevant omfang til Danske Døve Landsforbund, som foreningen er medlem af.

 

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller bestyrelsen

 

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige med-lemsoplysninger i op til 1 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

 

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i over-ensstemmelse med følgende kriterier:

 

• Bogføringsbilag, herunder f.eks. bilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om

• Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

 

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, leder og Bestyrelsen til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 

• Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

• Retten til indsigt i egne personoplysninger

• Retten til berigtigelse

• Retten til sletning

• Retten til begrænsning af behandling

• Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

• Retten til indsigelse

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted og Facebook.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Privatlivspolitik i Døveforeningen

Døveforeningen er også underlagt Dataloven, foreningens privatlivspolitik kan således findes herunder.